Bruksanvisning til Bibelen

Dersom du ennå ikke har lest så mye i Bibelen vil du kanskje ha nytte av følgende informasjon.

Det gamle og det nye testamente

Bibelen er en samling skrifter skrevet over en periode på ca. 1500 år. Bøkene er delt i to avdelinger. Den første og tykkeste kalles Det gamle testamente. Den første fortellingen i denne delen handler om skapelsen av verden og det yngste skriftet er fra ca. år 400 før Kristus (f. Kr.). Den andre avdelingen (og her begynner sidetallene i enkelte oversettelser på nytt) begynner med Jesu fødsel og inneholder fortellinger og skrifter som dekker tidsperioden frem til ca. år 100 etter Kristus (e. Kr.). Denne delen kalles Det nye testamente og forteller om hvordan kristendommen oppstod. Er du interessert i hvordan arkeologiske funn stemmer med historiske detaljer i Bibelen kan du laste ned en artikkel om det her. Det er også en artikkel om selvmotsigelser i Bibelen her. (Det blir ikke stilt spørsmål fra disse artiklene).

Bøker, kapitler og vers

For å gjøre det lettere å finne fram, har man delt opp Bibelen i kapitler og vers. Denne oppdelingen kom først i middelalderen, lenge etter at Bibelen var ferdigskrevet. Kapittelinndelingen blir tilskrevet erkebiskopen av Canterbury, Lafranc (ca. 1005-1089). Oppdelingen i forskjellige vers stammer fra det 16. århundret.  Oppdelingen i forskjellige bøker er imidlertid slik den opprinnelig var, selv om rekkefølgen på bøkene har variert opp gjennom tidene.

Bibeloversettelser

Bibelen ble opprinnelig skrevet på hebraisk, arameisk og gresk. Det finnes i dag flere forskjellige norske oversettelser. De ulike oversettelsene har litt forskjellig ordlyd, selv om meningen som oftest er den samme.  I dette kurset bruker vi vanligvis 2011 revisjonen av oversettelsen til Det Norske Bibelselskap, men vi vil av og til trekke inn andre oversettelser for å vise nyansene i teksten. 

Forkortelser

Det er vanlig å bruke forkortelser på Bibelens bøker. 

1 Mos 4,13 betyr: Første Mosebok, kapittel 4, vers 13.  

Dan 2,19.27 betyr Daniel kapittel 2, versene 19 og 27. 

Foran i Bibelen finner du en liste med både rekkefølgen på bøkene, forkortelsen og sidehenvisning. Forkortelser og sidehenvisninger vil kunne variere noe fra oversettelse til oversettelse.

Forkortelsene benytter komma mellom kapittel og vers (4,13 = kapittel, vers) og punktum mellom to vers (Dan 2,19.27 = Kapittel, vers og vers). Semikolon blir brukt etter vers og før nytt kapittel. (Sal 119,105; 150,1 = Salmenes bok, kapittel 119, vers 105 og Salmenes bok, kapittel 150, vers 1.)

Her i online kurset vil vi ofte lenke rett til bibelteksten du finner på bibelen.no. 

Tilbake